top of page

อาคารชีวานามัย

ที่ตั้ง : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, กทม.

มูลค่า : 150 ล้านบาท

ระยะเวลา : 2563 - 2565

รายละเอียด :

  • ผู้รับเหมาหลัก

  • งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบ

  • อาคารกำจัดขยะ และที่พักเจ้าหน้าที่

  • พื้นที่ 6,400 ตร.ม.

bottom of page