top of page

ที่ตั้ง : ลาดพร้าว 94, กรุงเทพฯ

มูลค่า : ประมาณ 25.2 ล้านบาท

ระยะเวลา : 2561 (ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์)

รายละเอียด :

  • ปรับปรุงอาคารเก่า

  • 5 ชั้น 2 อาคาร

bottom of page