top of page

ที่ตั้ง : กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี

มูลค่า : 219  ล้านบาท

ระยะเวลา : พ.ค. 2562-2564

รายละเอียด :

  • ผู้ควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมด

  • ตึกสูง 10 ชั้น

  • พื้นที่ 13,815 ตร.ม.

bottom of page