top of page

ที่ตั้ง : ซอยสีลม 6, กรุงเทพมหานคร

มูลค่า : 114 ล้านบาท

ระยะเวลา : มิ.ย. 2562-2563

รายละเอียด :

  • ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก

  • งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ

  • อาคาร 5-7 ชั้น จำนวน 3 อาคาร

  • พื้นที่ 6,000 ตร.ม.

bottom of page