top of page

อาคารสำนักงานและกีฬา,

HONGSA POWER

ที่ตั้ง : โรงงานผลิตไฟฟ้า HONGSA POWER, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.

 

มูลค่า : 109 ล้านบาท

ระยะเวลา : 2558-2559 (ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์)

รายละเอียด :

  • งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารกีฬา และที่พักเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย.

  • งานโครงสร้าง สถาปัตย์ และระบบ

  • งานตกแต่งภายใน

bottom of page