top of page

ลาดพร้าว ฮิลส์ @ ลาดพร้าว

ที่ตั้ง : ลาดพร้าว ซอย 4 (MRT พหลโยธิน), กรุงเทพฯ

มูลค่า : 128 ล้านบาท

ระยะเวลา : 2560-2561 (ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์)

รายละเอียด :

  • อาคารโรงแรม ร้านค้าและออฟฟิศ 16 ชั้น

  • อาคารจอดรถ 6 ชั้น

  • พื้นที่ 27,000 ตารางเมตร

bottom of page