top of page

อาคารกุมารเวช 

@ โรงพยาบาลเอกชัย

ที่ตั้ง : โรงพยาบาลเอกชัย, สมุทรสาคร

มูลค่า : ประมาณ 172 ล้านบาท

ระยะเวลา : ปลาย 2560-2562 (ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์)

รายลเอียด :

  • ตึกโรงพยาบาล 5 ชั้น 

  • พื้นที่ 7,200 ตารางเมตร

bottom of page